මුල් පිටුව ඉහල කථා Netflix Hilda Season 2 Trailer එක අවසාන වශයෙන් පැමිණ ඇති අතර Hilda ගේ ජීවිතයේ තවත් අභිරහස් සහ ත්‍රාසජනක බව පොරොන්දු වෙයි

Hilda Season 2 Trailer එක අවසාන වශයෙන් පැමිණ ඇති අතර Hilda ගේ ජීවිතයේ තවත් අභිරහස් සහ ත්‍රාසජනක බව පොරොන්දු වෙයි

0
Hilda Season 2 Trailer එක අවසාන වශයෙන් පැමිණ ඇති අතර Hilda ගේ ජීවිතයේ තවත් අභිරහස් සහ ත්‍රාසජනක බව පොරොන්දු වෙයි

The story is about a young girl, Hilda, who has an inquisitive personality and immense love for the wilderness. Adventure and mystery await for this blue haired girl. After the outstanding success of Hilda Season 1 the series has renewed with a Season 2.

In Season 1 Hilda sets off to uncover mysteries along with her friends which worries her mum Johanna. As a result in Season 2 Johanna decided to keep Hilda under her watchful eye. Moreover this interferes with Hilda’s wild carefree spirit and she longs to go out where she belongs. According to the trailer, this time Johanna too becomes a part of these escapades.

Trailer of Hilda Season 2

The trailer promises to release exciting trolls, witches, and pirate ships. The King also acknowledges Hilda as a traveller. Hilda’s fearless attitude of the unknown has her traveling through air, time, space and in the deepest parts of the sea.

The series is adapted from the graphic novel of Luke Pearson. Season 2 will most probably include the latest books Hinda and the Stone Forest සහ Hinda and the Mountain King.

කාස්ට්:

 • Bella Ramsey – Hilda
 • Daisy Haggard – Johanna (Mum)
 • Ameerah Falzon-Ojo – Frida
 • Oliver Nelson – David
 • Rasmus Hardiker – Alfur Aldric
 • Reece Pockney – Trevor
 • Ako Mitchell – Wood Man

Meanwhile new characters that we know of yet from their twitter handle are:

 • Wood man
 • Swamp man(Sigurd)
 • Cedric(Lost Clan’s favourite pigeon)
 • Woff

Release Date of Hilda Season 2:

The fantastic series is releasing on December 2, 2020 only on Netflix. Watch Hilda adjust to the Trolberg city life away from her enchanted forest home soon.

ප්රතිචාරයක් දක්වන්න

කරුණාකර ඔබේ අදහස් ඇතුලත් කරන්න!
කරුණාකර ඔබගේ නම මෙහි ඇතුලත් කරන්න