کور نښانونه فزیکي

ټاګ: فزیکي

وروستي پوسټونه

د میز، څوکیو او څراغونو سره یو انګړ

څنګه خپل انګړ روښانه کړئ