ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਹਰੇਕ, ਇੱਕ "ਉਪਭੋਗਤਾ") ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ, ਵਰਤੋਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ https://www.jguru.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ("ਸਾਈਟ")।

ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ, ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਡਾਕ ਪਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਕੂਕੀਜ਼" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
  ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
  ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਨਿਯਮਿਤ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ
  ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ, ਜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਈਵਾਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਆਮ ਇਕੱਤਰ ਜਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Google AdSense

ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ Google ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਡਾਰਟ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। DART "ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਭੌਤਿਕ ਪਤਾ, ਆਦਿ। ਤੁਸੀਂ Google ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ DART ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ.

ਇਹ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਫਿਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੇਠ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.