ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ

ಸೆಡಾನ್ 2019 ನಾರ್ ಡೆನ್ ನೈಸಾ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಜೆನ್ ಟ್ರಾಡ್ಡೆ ಐ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಹರ್ ಡಿಟ್ ಸ್ಕೈಡ್ ಸೋಮ್ ಸ್ಪೆಲರ್ ಬ್ಲಿವಿಟ್ ಬೆಟಿಡ್ಲಿಗ್ಟ್ ಬಟ್ಟ್ರೆ. Förutom att du har fått hjälpmedel och verktyg för att du Ska kunna spela med ansvar i samband med besök hos spelsajter som erbjuder spel för pengar. Krävs det också att alla dessa sidor även Ska ha en spellicens utfärdad av spelmyndigheten i Sverige – Spelinspektionen.

ಅನ್ಲೆಡ್ನಿಂಗನ್ ತನಕ ಅಟ್ ಲಗೆನ್ ಕಾಮ್ ವರ್ ಅಟ್ ಫೊರೆಬಿಗ್ಗಾ ಮೋಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಬೆರೊಯೆಂಡೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಟಿಡಿಗ್ಟ್ ಸೋಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಬ್ರಾನ್ಸ್ಚೆನ್ ಪಾ ನಾಟೆಟ್ ಓಚ್ ಪಾ ಫಿಸಿಸ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಸರ್ ಫಿಕ್ ಹೋಗ್ರೆ ಕ್ರಾವ್ ಪಾ ಸಿಗ್. Åtgärderna skulle sålla bort de casinon ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾ ಸಿಡೋರ್ ಸೋಮ್ ಎರ್ಬ್ಜುಡರ್ ಸ್ಪಲ್ ಸೋಮ್ ವರ್ ಒಸೆರಿಯೊಸಾ. Att ha en ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ är inget nytt Runt om i Europa och övriga världen, men Sveriges regering vill öppna upp och släppa på spelmonopolet i landet. ಡಾಕ್ ಅಂಡರ್ ಫ಼ುರುಟ್ಸಾಟ್ನಿಂಗರ್ನಾ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡೆಟ್ ಸ್ಕಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ ಓಚ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೆಲರ್ನಾ ಸ್ಕುಲ್ಲ್ ಕುನ್ನಾ ರೋವಾ ಸಿಗ್ ಪಾ ಎಟ್ ಸುಂಟ್ ಸ್ಯಾಟ್. 

Vi kommer berätta för dig. ವರ್ಫೊರ್ ಡೆಟ್ ಎಆರ್ ವಿಕ್ಟಿಗ್ಟ್ ಫರ್ ಡಿಗ್ ಅಟ್ ಹ್ಯಾ ಎಟ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ವರ್ಸ್ಫುಲ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲಾಂಡೆ. ವಡ್ ಡು ಕನ್ ಫೊರ್ವಂಟಾ ಡಿಗ್. När du besöker något AV ಡಿ ಬಾಸ್ಟಾ ಕ್ಯಾಸಿನೋನಾ ನಾನು ಸ್ವೆರಿಜ್. ಡಾ ವೆಟ್ ಡು ಆಲ್ಟಿಡ್ ವಡ್ ​​ಡು ಗರ್ ಡಿಗ್ ಇನ್ ಪೋಚ್ ಕಾನ್ ಕನ್ನಾ ಡಿಗ್ ಟ್ರಿಗ್ಗ್. På så vis. Får du massor ಅವ್ ಸ್ಪೆಲುಪ್ಲೆವೆಲ್ಸರ್, ಸಮ್ಟಿಡಿಗ್ಟ್ ಸೋಮ್ ಡು ಕೊಪ್ಲರ್ ಎವಿ. ಸೋಮ್ ಫರ್ಹೋಪ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಬ್ರಿಂಗರ್ ಡಿಗ್ ಎನ್ ಓಚ್ ಅನ್ನನ್ ವಿನ್ಸ್ಟ್.  

ವರ್ಫೊರ್ ಸ್ಪೆಲಾನ್ಸ್ವರ್ äರ್ ವಿಕ್ಟಿಗ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಲರ್

ಡು ಫ್ರಾಗರ್ ಡಿಗ್ ಸಾಕರ್ಟ್ ವರ್ಫೊರ್ ಸ್ಪೆಲನ್ಸ್ವರ್ ಎರ್ ವಿಕ್ಟಿಗ್ಟ್ ಫರ್ ಸ್ಪೆಲಾರೆ. Som vi nämnde tidigare är det mycket viktigt för dig och andra spelare att veta att du hartilgång ರವರೆಗೆ ಒಲಿಕಾ ಟೈಪರ್ ಅವ್ ಹ್ಜಾಲ್ಪ್‌ಮೆಡೆಲ್ ಓಚ್ ವರ್ಕ್ಟಿಗ್, ಫರ್ ಅಟ್ ಡು ಸ್ಕಾ ಕುನ್ನಾ ಹಸ್. ಹರ್ ಡು ರೋಟ್ ಡಿಗ್ ಪಾ ಸ್ಪೆಲ್ಸಜೆಟರ್. Därför är det av yttersta vikt för dig att du använder dig av de saker och ting SOM erbjuds av mobil casinon och liknande. För att förhindra dig att spela oansvarigt.  

ವಿಲ್ಕಾ ವರ್ಕ್ಟಿಗ್ ಕನ್ ಡು ಅನ್ವಂಡಾ ಡಿಗ್ ಅವ್ ಫರ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಲಾ ಅನ್ಸ್ವರ್ಸ್ಫುಲ್ಟ್

ಡಿ ಸಿಡೋರ್ ಸೋಮ್ ಎರ್ಬ್ಜುಡರ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಫರ್ ಪೆಂಗರ್ ಮೆಡ್ ಎನ್ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹರ್ ಕ್ರಾವ್ ಪಿ ಸಿಗ್ ಅಟ್ ಎರ್ಬ್ಜುಡಾ ಎಟ್ ಆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಟಿಗ್ ಓಚ್ ಹ್ಜಾಲ್ಪ್ಮೆಡೆಲ್ ಫರ್ ಅಟ್ ಡು ಸ್ಕಾ ಕುನ್ನಾ ಸ್ಪೆಲಾ ಮೆಡ್ ಅನ್ವರ್:

  • ಬೆಗ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂಗರ್

Det viktigaste verktyget är de olika begränsningar ಸೋಮ್ ಡು ಕನ್ nyttja. Dessa gränser behöver du sätta i samband med att du registrerar dig för ett spelkonto hos en spelsajt. Självklart kan du ändra dessa gränser i efterhand om du skulle vilja göra detta. ಬೆಗ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂಗರ್ನಾ ಎಆರ್:

ಮತ್ತು ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ Funktion
ಇನ್ಸಾಟ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ಬೆಸ್ಟಮ್ಮರ್ ಹರ್ ಮೈಕೆಟ್ ಡು ಫರ್ ಸಟ್ಟಾ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಎನ್ ವಿಸ್ ಟಿಡ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ (ಪ್ರತಿ ಡಾಗ್/ವೆಕ್ಕಾ/ಮನಾಡ್). Når du gränsen kan du inte göra en insättning.
Förlustgräns ಇನ್ನೆಬಾರ್ ಅಟ್ ಡು ಸ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಹರ್ ಮೈಕೆಟ್ ಡು ಫರ್ ಫರ್ಲೋರಾ ಅಂಡರ್ ಎನ್ ವಿಸ್ ಟಿಡ್ (ಪ್ರತಿ ಡಾಗ್/ವೆಕಾ/ಮನಾಡ್). ಡೆನ್ ಗ್ರಾನ್ಸೆನ್ ಸೆರ್ ತನಕ ಅಟ್ ಡು ಇಂಟೆ ಫೊರ್ಲೊರಾರ್ ಮೆರ್ ಎನ್ ಡು ಹರ್ ರಾಡ್ ಮೆಡ್.   
ಟಿಡ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ಸ್ಯಾಟ್ಟರ್ ಎನ್ ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಪ ಹರ್ ಲ್ಯಾಂಗೆ ದಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಸೆಷನರ್ ಸ್ಕಾ ವರಾ. När din session är slut. ಕೊಮ್ಮರ್ ಡೆಟ್ ಅಪ್ಪ್ ಎನ್ ರುಟಾ ಪರ್ ಸ್ಕರ್ಮೆನ್ ಸೋಮ್ ಡು ಆಕ್ಟಿವ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಟ್, ಓಮ್ ಡು ಮೋಟ್ ಫೊರ್ಮೋಡನ್ ವಿಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಸಾಟ್ಟಾ ಸ್ಪೆಲಾ.
  • ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ  

ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲರ್ ಸೋಮ್ ಡೆಟ್ ಒಕ್ಸಾ ಕಲ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಪಾಸ್. Är ವರೆಗೆ ಡಿಗ್ ಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಟ ಎನ್ ಪೌಸ್ ಐ ಡಿಟ್ ಸ್ಪೆಲಾಂಡೆ ಫರ್ ಎನ್ ವಿಸ್ ಟಿಡ್ಸ್ ಪೀರಿಯೊಡ್. ಅಂಡರ್ ಟೈಮ್ ಔಟೆನ್ ಕನ್ ಡು ಇಂಟೆ ರೋಯಾ ಡಿಗ್ ಫರ್ ಪೆಂಗರ್ ಹೋಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸಜೆಟೆನ್ ಡು ಹರ್ ಡಿಟ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಕೊಂಟೊ ಹೋಸ್. ನಾನು ಸ್ಪೆಲ್ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಡು ಅವ್ ಫರ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಹೋಸ್ ಅಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಲ್ಬೋಲಾಗ್ ಮೆಡ್ ಎನ್ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. När pausens tidsfrist är uppnådd, kan du börja att spela med pengar igen.  

  • Självtest

Alla besökare hos ett ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಕ್ಯಾಸಿನೊ kan göra en självtest. Det är en test som du gör, för att få koll på dina spelvanor. ದಿನಾ ಸ್ವರಾ ಅನಾಲಿಸೆರಸ್ ಓಚ್ ಡೆಫ್ಟರ್ ಫರ್ ಡು ಎನ್ ಹೆಲ್ಹೆಟ್ಸ್‌ಬಿಲ್ಡ್ ಸೋಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಡಿಟ್ ಸ್ಪೆಲಾಂಡೆ. Självtesten består av ett antal påstående som du gradvis anger hur pass de Stämmer in på dig. Det finns alltid en direktlänk ವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟನ್ ಹೋಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸಜ್ಟರ್ನಾ ಮೆಡ್ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕ್ ಸ್ಪೆಲಿಸೆನ್ಸ್.

  • ಸ್ಪೆಲ್ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್

ಡು ಸ್ಕಾ ಕುನ್ನಾ ಫೋ överblick på de transaktioner och satsningar du har gjort på ditt spelkonto. ಹರ್ ಡು ಕೊಲ್ಲ್ ಪ ಡೆಟ್ಟಾ, ಎರ್ ಡೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಫರ್ ಡಿಗ್ ಅಟ್ ಕುನ್ನಾ ಸೆ ಡಿಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ದ ಡು ಕನ್ ಸೆ ಅಲ್ಲಾ ದಿನಾ ಉಟ್ಟಾಗ್, ಇನ್ಸಾಟ್ನಿಂಗರ್, ವಿನ್‌ಸ್ಟರ್ ಓಚ್ ಫರ್ಲುಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಎನ್ ವಿಸ್ ಟಿಡ್ ಟಿಲ್‌ಬಕಾ.

  • ಆಲ್ಡರ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಸ್  

ಆಲ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಫರ್ ಪೆಂಗರ್ ಸೋಮ್ ಎರ್ಬ್ಜುಡ್ಸ್ ಫರ್ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕಾ ಸ್ಪೆಲಾರೆ ಹರ್ ಎನ್ ಆಲ್ಡರ್ಸ್ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿ 18 ಎಆರ್. Det betyder att är du Minderårig får du inte nyttja tjänster SOM erbjuds av spelbolag i Sverige. För att verifiera att du ärtilräckligt gammal nyttjar ditt Bank ID eller dylikt. ಐ ಸಂಬಂದ್ ಮೆಡ್ ಅಟ್ ಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಿಗ್ ಫರ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಕೊಂಟೊ.  

  • ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ ಡಿಟ್ ಸ್ಪೆಲಾಂಡೆ

ಸ್ಪೆಲ್ಸಜೆಟರ್ನಾ ಬೆಹವರ್ ಒಕ್ಸಾ ಎರ್ಬ್ಜುಡಾ ಡಿಗ್ ಲ್ಯಾಂಕರ್ ಓಚ್ ಟೆಲಿಫೊನ್ನಮ್ಮರ್ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಜಾಲ್ಪೋರ್ಗನೈಸೇಶನ್. Då blir det smidigare och enklare för dig att få guidning av Experter for dig eller en familjemedlem/vän. Dessa tjänster är vanligtvis gratis och finns både på nätet och på fysiska platser Runt om i Sverige.  

Fallstudier gällande att spela med ansvar

Folkmyndigheten ಹರ್ ಗ್ಜೋರ್ಟ್ ಎನ್ ಫಾಲ್‌ಸ್ಟುಡಿ ಗ್ಯಾಲಂಡೆ ಅನ್ಸ್ವರ್ಸ್‌ಫುಲ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲಾಂಡೆ. Där de har tagit sig en narmare titt på spellage och licenser for spel i Sverige. ಡಿ ಗರ್ ಜಿನೊಮ್ ಓಮ್ಸೋರ್ಗ್ಸ್ಪ್ಲಿಕ್ಟೆನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಬೋಲಾಜೆನ್, ಅಟ್ ಡೆಟ್ ಇಂಟೆ ಗಾರ್ಸ್ ಫರ್ ಮೈಕೆಟ್ ರೆಕ್ಲಾಮ್ ಸೋಮ್ ಅಪ್ಪ್‌ಮುಂಟ್ರಾರ್ ವರೆಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಓಚ್ ಹರ್ ವಿಕ್ಟಿಗ್ಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಟಾ ಎನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಓಮ್ ಡು ಸ್ಕುಲ್ಲೆ ಬೆಹೋವಾ ಡೆಟ್. ಡೆಟ್ ಹರ್ ಫ್ರಾಂಕೊಮಿಟ್ ಆಟ್ ರೆಗ್ಲರ್ನಾ ಓಚ್ ಲಾಗರ್ ಫೊರೆಬೈಗರ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಮಿಸ್ಬ್ರುಕ್ ಫರ್ ಡಿ ಫ್ಲೆಸ್ಟಾ ಸ್ಪೆಲರ್. Framför allt så gäller det att ಸ್ಪೆಲಿನ್ಸ್ಪೆಕ್ಶನ್ gör sin tilsyn för att kunna förebygga riskerna för ett beroende hos bland anat nya casinon med ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕ್ ಪರವಾನಗಿಗಳು.

ಸಮರಬೆಟ್ ಮೆಲ್ಲನ್ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಜೆಲ್ಪೋರ್ಗನೈಸೇಶನ್  

ಅಲ್ಲಾ mobilcasinon ಮೆಡ್ ಎನ್ ಸ್ಪೆಲಿಸೆನ್ಸ್ utfärdad av spelinspektionen samarbetar med olika hjälporganisationer. ನ್ಯಾಗೋಟ್ ಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಹರ್ ಜೆಮೆನ್ಸಮ್ಟ್ ಎಆರ್ ಅಟ್ ಡೆಟ್ ಆಲ್ಟಿಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಡ್ಲಿನ್ಜೆನ್ ಸೋಮ್ ಡು ಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕ ಪಾ. Då kommer du direkt to deras webbsida. ವಿಲ್ ಡು ಹೆಲ್ರೆ ರಿಂಗಾ. ಹಿಟ್ಟರ್ ಡು ಆಫ್ಟಾಸ್ಟ್ ಡೆರಾಸ್ ಟೆಲಿಫೊನ್ನಮ್ಮರ್ ಒಕ್ಸಾ. ಡು ಹಿಟರ್ ಒಕ್ಸಾ ಲ್ಯಾಂಕೆನ್ ವರೆಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಪಾಸ್. ಡೆಸ್ಸಾ ಲಂಕರ್ ಹಿಟ್ಟಾಸ್ ವ್ಯಾನ್ಲಿಗ್ಟ್ವಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ನೆರ್ ಪಾ ಸಿಡಾನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಸಿನೊಸ್ಪೆಲ್ ಓಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಫ್ಲಿಕರ್. Klickar du på fliken för ansvarsfullt spelande hittar du vilka organisationer SOM nätcasinot samarbetar med. Är du minsta lilla osäker. ಕೊಂಟಕ್ಟಾರ್ ಡು ಸ್ಪೆಲ್ಸಜೆಟೆನ್ಸ್ ಕುಂಡ್‌ಸಪೋರ್ಟ್, ಸಾ ಗೈಡರ್ ಡಿ ಡಿಗ್ ಟು ರಾಟ್ಟ್ ಸಮರ್ಬೆಟ್ಸ್‌ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್.

ಸ್ಲಟ್ಸಾಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲಂಡೆ ಆಟ್ ಸ್ಪೆಲಾ ಮೆಡ್ ಅನ್ಸ್ವರ್

Det är bara att inse att om du vill känna dig trygg och säker När du Ska ha skoj på en Sida för spel med pengar. ಗೆಲ್ಲರ್ ಡೆಟ್ ಆಟ್ ಡು ಸ್ಕಾ ಕಂಟ್ರೋಲೆರಾ ಓಮ್ ಸಿಡಾನ್ ಹರ್ ಎನ್ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕ್ ಸ್ಪೆಲಿಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ ಡೆನ್ ಸ್ವೆನ್ಸ್ಕಾ ಸ್ಪೆಲ್ಮಿಂಡಿಘೆಟೆನ್. ಇದು ಸ್ಪೆಲಿನ್ಸ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಶನ್ಸ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Utan ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಬೋಲಾಜೆಟ್ ಹರ್ ಎನ್ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. För det mesta kan du dock lita på att de har en licens, för du ser licensnumret Längt ner på sidan. 

ಐ ಸಂಬಂದ್ ಮೆಡ್ ಅಟ್ ಬೊಲಾಜೆನ್ ಹರ್ ಎನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವೆಟ್ ಡು ಅಟ್ ಡಿ ಮಾಸ್ಟೆ ಫೊಲ್ಜಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಜೆನ್ ಓಚ್ ವಿಸ್ಸಾ ರೆಗ್ಲರ್ ಫರ್ ಅಟ್ ಡಿನಾ ರಾಟ್ಟಿಘೆಟರ್ ಸೋಮ್ ಕಾನ್ಸುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಾ ಟಾಸ್ ಟಿಲ್ವಾರಾ. ವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಓಚ್ ನೈಟ್ಜಾ ಡಿ ಹ್ಜಾಲ್ಪ್ಮೆಡೆಲ್ ಸೋಮ್ ಎರ್ಬ್ಜುಡ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಬೆಸೊಕರ್ನಾ. Gör du det, kan du med all säkerhet få optimala spelupplevelser utan att vara orolig. För att exempelvis dina vinster inte blir utbetalda eller att du blir lurad gällande de olika förmånerna SOM ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು och dylika erbjuder.