ទំព័រដើម ស្លាក ថាមពលកកើតឡើងវិញ។

ស្លាក: ថាមពលកកើតឡើងវិញ។

ថាមពលកកើតឡើងវិញ៖ អាជីវកម្មថ្មី ឬបដិវត្តន៍?

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត