ទំព័រដើម ស្លាក ការតវ៉ា

ស្លាក: បាតុកម្ម

ជនបទឥណ្ឌា, នៅលើ Warpath

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត