ទំព័រដើម ស្លាក Carmella

ស្លាក: Carmella

Snooki ទុកទ្វារចំហ ដើម្បីត្រលប់ទៅ WWE នាពេលអនាគត

Sasha Banks រក្សាជើងឯកស្ត្រី Smackdown នៅ WWE TLC 2020

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត