លោក Joe Rogan បាននិយាយថា Jon Jones គឺជា GOAT គ្រប់ពេលវេលា

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត