ទំព័រដើម ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគណនី Google លំនាំដើមរបស់អ្នកនៅលើ Chrome Android?
របៀបបើក ឬបិទ NFC នៅលើទូរសព្ទ Android

ប្រកាសចុងក្រោយបំផុត